Poeriemfeest

Tijdens het Lotenfeest (poer = lot) wordt herdacht dat het Joodse volk van de uitroeiing is gered. Het verhaal wordt beschreven in het boek van Esther. Op dit feest herdenkt men dat op deze dag het lot van het Joodse volk, dat in de vijfde eeuw v.Chr. in ballingschap leefde in het Perzische Rijk, een wending nam en het van uitroeiing werd gered. Dit wordt beschreven in het verhaal van Esther dat in het gelijknamige boek uit de Tenach staat beschreven. De Perzische koning Ahasveros had de Jodin Esther tot vrouw genomen en daarmee werd zij ook koningin. Mordechai, haar pleegvader, was ter ore gekomen dat de Perzische antisemitische hoveling Haman een complot aan het smeden was om de Joden uit te roeien. Haman had daarvoor naar Perzisch gebruik door middel van een lot bepaald op welke dag hij dit wilde doen. Mordechai deelde dit aan Esther mee en dankzij haar hoge positie wist zij dit aan haar echtgenoot, de koning over te brengen zodat er op tijd tegenmaatregelen konden worden genomen. Het resultaat was dat Haman met zijn zoons en verdere trawanten zelf ter dood werd gebracht en deze potentiële doemdag voor de Joden veranderde in een feestdag. Het verhaal van Mordechai en zijn pleegdochter Esther wordt tweemaal (’s avonds en ’s ochtends) voorgelezen. Aan het Poeriemfeest gaat een vastendag vooraf. Van alle Joodse feesten is Poerim het meest uitbundig en vrolijk met onder meer verkleedpartijen. Er is een feestelijke maaltijd, het is een beetje carnavalsachtig.